Nuostatai

Kauno lopšelio-darželio “Kregždutė” nuostatai   reglamentuoja įstaigos  teisinę formą, priklausomybę, steigėją, adresą, įstaigos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, įstaigos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

  • Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  • Įstaigos priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės mokykla.
  • Įstaigos savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas.
  • Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
  • Įstaigos pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – lopšelis- darželis.
  • Kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla regos sutrikimą turintiems vaikams; ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.