Vaikų atvedimo ir išleidimo tvarka

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas.

Kauno miesto tarybos sprendimu sugriežtinta Vaikų atvedimo ir išleidimo iš Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tvarka.
Kaip ir kam gali būti atiduodamas darželį lankantis vaikas, yra nustatyta 2005 m. lapkričio 11 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintame pavyzdiniame auklėtojos pareigybės aprašyme, pagal kurį yra parengtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų pareigybių aprašymas.
Naujoji vaikų atvedimo ir išleidimo iš ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių tvarka sugriežtina tiek tėvų, tiek mokytojų atsakomybę. Mokytojo vaikus turi išleisi tik su sąraše nurodytais asmenimis.  Sąraše turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir telefonas.

Taip pat yra numatyta, kad tėvai vaikus turi atvesti į grupę. Labai dažnai pasitaiko, kad tėvai vaikus į darželius atveža ar atveda iki tvoros ir juos paleidžia savarankiškai nueiti į grupę. Tačiau, jei vaikas neis į darželį, o kažkur klaidžios, tai jau bus tėvų, o ne ugdymo įstaigos atsakomybė.

Kauno miesto savivaldybės viešųjų ryšių poskyrio informacija

VAIKŲ ATVEDIMAS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ IR IŠLEIDIMAS IŠ JOS
 • Vaiką į grupę turi atvesti ir pasiimti iš jos vaiko tėvai (globėjai), jei jiems teisės aktų nustatyta tvarka nėra nustatyti specialūs apribojimai vaiko atžvilgiu, arba 5 punkte nurodyti asmenys.
 • Vaiko tėvai (globėjai) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo vaiko priėmimo į švietimo įstaigą dienos užpildo švietimo įtaigos direktoriaus patvirtintos formos prašymą, kuriame nurodo ne jaunesnių nei 14 metų asmenų, turinčių teisę atvesti vaiką į grupę ir iš jos pasiimti, kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą ir telefoną). Vaiko tėvai (globėjai) turi įvertinti, ar jų nurodomas asmuo sugebės tinkamai pasirūpinti vaiko, atvedamo į švietimo įstaigą ar paimto iš jos, saugumu. Pagal tėvų (globėjų) prašymus sudaromas asmenų, turinčių teisę vaiką atvesti į grupę ir pasiimti iš jos, sąrašas. Šių asmenų sąrašas gali būti tikslinamas.
 • Jei Aprašo 4 punkte nurodyti asmenys negali vaiko atvesti į grupę ir pasiimti iš jos, apie tai vaiko tėvai (globėjai) iš anksto informuoja grupės auklėtoją, nurodydami asmens, kuris atves ar pasiims vaiką, kontaktinius duomenis.
 • Jei vaiką į grupę atveda ar atvyksta iš jos pasiimti asmuo, nenurodytas Aprašo 4 punkte, grupės auklėtojas privalo iš karto susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) ir informuoti įstaigos direktorių. Tokiu atveju vaikas išleidžiamas iš grupės su atvykusiu asmeniu tik gavus tėvų (globėjų) sutikimą.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS PAREIGOS
 • Švietimo įstaigos direktorius įsakymu patvirtina ir prireikus keičia asmenų, turinčių teisę atvesti vaiką į grupę ir iš jos pasiimti, sąrašą. Su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinami grupių mokytojai.
 • Vaiką, atvestą į grupę, turi priimti ir iš jos išleisti grupės mokytojas, vadovaudamasis mokytojo pareigybės aprašymu ir Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.
 • Jei vaikas laiku nepasiimamas iš grupės, grupės mokytojas turi likti su vaiku ir bandyti susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) arba su kitais asmenimis, turinčiais teisę pasiimti vaiką iš grupės, o nepavykus susisiekti su jais, turi skubiai informuoti švietimo įstaigos direktorių, ir jis turi priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų.
 • Siekdamas užtikrinti vaikų saugumą, grupės mokytojas gali prašyti asmens, atėjusio pasiimti vaiko iš grupės, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Kilus įtarimų dėl vaiko teisių pažeidimo (asmuo, atvedęs vaiką į grupę ar atvykęs jo pasiimti, galbūt yra neblaivus ar kt.), grupės mokytojas privalo nedelsdamas informuoti švietimo įstaigos direktorių.
 • Švietimo įstaigos direktorius, gavęs informaciją apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsdamas informuoja teisėsaugos instituciją, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.
 • Jei dėl laikinų struktūrinių pakeitimų arba dėl kitų priežasčių, įstaigos direktoriaus įsakymu laikinai uždaromos visos grupės, šios švietimo įstaigos ugdytiniams ugdymo procesas, suderinus su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriumi, užtikrinamas kitoje švietimo įstaigoje ir apie tai informuojami vaiko tėvai (globėjai).
 • Švietimo įstaigų direktoriai turi pasirašytinai supažindinti su Aprašu švietimo įstaigą lankančių vaikų tėvus (globėjus) ir grupės auklėtojus.
 • Už tinkamą Aprašo reikalavimų vykdymą atsako švietimo įstaigų direktoriai.
 • Aprašo reikalavimų vykdymą kontroliuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdyba.