Priešmokyklinis ugdymas

Mokyklinė branda – tai protinis, emocinis, socialinis, fizinis vaiko brandumas bei stipri mokymosi motyvacija.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai:

  • įgyvendinti ugdymo turinį,  padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis;
  • organizuoti  kryptingą pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
  • taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, pedagogo ir vaiko sąveika grįstus metodus;
  • sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
  • taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
  • užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą,  vaikų,  pedagogo, tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.

Specialistai pabrėžia, kad prieš pirmąją klasę vaikams svarbiausia ne išmokti rašyti ar skaityti, bet pasirengti psichologiškai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Mokykloje  siekiame padėti kiekvienam vaikui darniai augti,  optimaliai ugdytis, tinkamai pasirengti mokytis mokykloje. Kokybiškas vaiko ugdymas pirmiausia priklauso nuo mokytojų kompetencijos, kuriamų sąlygų mokykloje, grupėje, atviro ir pagarba grindžiamo bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais. Mokytojai puikai pažindami grupės vaikus  organizuoja į vaiką orientuotą ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius. Priešmokyklinio ugdymo programa nesudėtinga ir pritaikyta pagal 5–6 m. vaikų amžių. Vaikai stebėdami, tyrinėdami ir žaisdami lavina savireguliaciją, mokosi tikslingo elgesio, susipažįsta su raidėmis, skaičiais.

Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. Pirmasis vertinimas turi būti atliktas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės komisijos, administracijos atstovai, kiti specialistai.

 Vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa yra pritaikoma. Tokioje grupėje drauge su grupės pedagogais dirba ir mokytojo padėjėjas.

Visi priešmokyklinio amžiaus vaikai mūsų darželyje dalyvauja tarptautinėje  programoje  „Zipio draugai“ skirtoje 6 – 7 metų vaikams. Ši emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programa skirta ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.