Meninio ugdymo mokytojas (muzika)

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Silvija Ližaitienė


Meninio ugdymo mokytoja Silvija  sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias sąlygas:

 • Muzikinės veiklos organizavimas įvairiomis formomis, sudarant galimybę išreikšti save pagal išgales;
 • Kūrybiškumas, demokratiškumas, humaniškumas;
 • Patrauklumas, vaizdumas;
 • Atitikimas psichofiziniams kiekvienos vaikų amžiaus grupės ypatumams.
 • Sužadina vaiko domėjimąsi muzika;
 • Ugdo muzikinius gabumus;
 • Suteikia muzikinių estetinių žinių;
 • Lavina muzikinius įgūdžius.

Muzikos mokytoja naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas:

 • Užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes ( salėje, grupėse, lauke);
 • Šventes ir  vakarones;
 • Muzikos integravimą į kitą vaikų veiklą ;
 • Individualų muzikinį ugdymą ( gabesniems vaikams, dirba su specialiųjų poreikių vaikais;);
 • Vykdo integruotas veiklas, kurių metu vaikai muzikos pajautimą mėgina derina su judesiu (laisvas judesys);
 • Kartu su vaikais dalyvauja įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.