Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ (buvęs  95-asis lopšelis-darželis) pradėjo veikti 1976 m. spalio 22 d.

Kauno miesto tarybos 1997 m. liepos 3 d. sprendimu Nr.36 95-ajam lopšeliui-darželiui suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ pavadinimas.
Ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrosios paskirties grupes.
Mokykla yra įsikursi  Kalniečių miegamajame rajone. Netoli yra parkas, Čečėnijos aikštė, kurioje organizuojami įvairūs renginiai.
Įstaigoje veikia septynios grupės: dvi ankstyvojo ugdymo, keturios ikimokyklinio ugdymo ir viena priešmokyklinio ugdymo.
Mokyklos lauko aplinka – didelis žaliuojantis kiemas.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ ugdymo programa ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas emocinio intelekto ugdymui, todėl  į ugdomąjį procesą integruojama socialinio-emocinio ugdymo programos – „Kimochi“ ir „Zipio Draugai“.

Mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas socialiniam emociniam ugdymui. Kad socialinis ir emocinis ugdymas įstaigoje veiktų, kuriama ugdymo aplinką, grįsta teigiamais tarpusavio santykiais, pagarba, pasitikėjimu, kurioje kiekvienas vaikas yra laukiamas ir priimamas. Per savęs pažinimą ugdomas jų pasitikėjimas pačiais savimi, geranoriškumas ir atjauta aplinkiniams, klojami socialinio sąmoningumo, atsakingumo ir kokybiško bendravimo pagrindai.

Mūsų įstaiga siekia tapti emociškai stabilia, įtraukia ir sveika ugdymo įstaiga, kurioje suaugusieji – tėvai, mokytojai ir kiti, tiesiogiai ugdantys vaikus,- tobulindami savo socioemocinius įgūdžius bei savo pavyzdžiu padeda juos lavinti vaikuose.

2023 m. vasario mėn. įstaiga tapo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos nare.  

Nuo 2022 m. pradėta vykdyti socialinio ir emocinio ugdymo programa. Jos paskirtis – socialinį-emocinį ugdymą mokykloje organizuoti kaip procesą, apimantį savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių, atsakingų sprendimų priėmimo gebėjimų ir įgūdžių ugdymą, į šį procesą įtraukiantį tėvus ir bendruomenę.

Socialinės ir emocinės programos tikslas – telkti darželio bendruomenę ugdant vaikų socialinius emocinius gebėjimus, stiprinant jų psichinę sveikatą.

Uždaviniai:
1. Plėtoti ugdytinių savimonės ir savitvardos įgūdžius.
2. Mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimais.
3. Ugdyti sprendimų priėmimo gebėjimus ir atsakingą elgesį asmeninėse, mokyklos ir bendruomenės situacijose.

Mes norime tapti džiaugsmo namais vaikams ir žingsnis po žingsnio rasti kelią į vaiko širdį, todėl  esame atviri kaitai, nuolat tobulėjam siekiant geresnės ugdymo kokybės. 
Pasikeitė požiūris į vaiką ir jo ugdymąsi, ugdymo metodų taikymą ir aplinkos kūrimą, pedagogų ir vaikų santykį, vaikų tarpusavio santykį, pedagogo vaidmenį vaikų ugdymosi procese.
 Švietimo teikėjo pavadinimas –Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“
  • Darbo forma – dieninė/savaitinė
  • Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3160
  • Tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164
  • Adresas – P. Plechavičiaus g. 21 LT-49260 Kaunas
  • Elektroninis paštas – kregzdute95@gmail.com
  • Telefonas –  +370  37 312450

 

Grupių darbo laikas:

  • nuo 7:30 val. iki 18:00 val.
Pailginto darbo grupė 2023/2024 m. m.:
  • „Vyturiukų“ gr. nuo 7:00 val. iki 19:00 val.