Vaikų priėmimo tvarka

Į Kauno lopšelį-darželį ,,Kregždutė“ vaikų priėmimas vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu  „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“ ir jo pakeitimais.
Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į darželio grupę ir jį teikia elektroniniu būdu per Kauno savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu https://idarzeli.kaunas.lt/.
Atsakingam asmeniui įstaigoje užregistravus prašymą, tėvai svetainėje https://idarzeli.kaunas.lt/ matys kad prašymas iš „pateikto“  tapo „užregistruotas“, tuomet matys savo numerį eilėje ir pritaikytus pirmumus (jei tokių yra ir pateikti teisingi, būtini dokumentai).
Tėvai per internetą gali ne tik pateikti prašymą, bet ir jį panaikinti, kol vaikas neįkeltas į grupę su statusu  „patekęs“ arba „patenkantis, lankys atėjus prašyme nurodytai datai“ , t.y. kol vaikas dar laukiantis eilėje arba nepatekęs. Patekus vaikui į įstaigą , tėvai turės kreiptis į ugdymo įstaigą ir nutraukti sutartį įprastu būdu.
Papildoma informacija apie vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei priėmimo prašymų pildymas ir pateikimas elektroniniu būdu.

 

Už centralizuotą vaikų priėmimą lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ atsakinga direktorė Renata Bielienė Tel. +370 37 312450.
Priėmimo valandos kasdien nuo 9:00 val. iki 12:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 16:00 val.

 

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami eilės tvarka, tėvams (teisėtiems vaiko atstovams), pateikus prašymą lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriui, kuriame nurodoma:
 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, tėvų ( globėjų) kontaktiniai telefonai;
 • pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
 • pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos;
 • duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
Registruojant vaiką į eilę reikalinga:
 • vaiko gimimo  liudijimo kopiją;
 • prioritetą patvirtinantį dokumentą;
 •  registruojami tik asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste;
 • dokumentai patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė priimant vaiką į darželį.

Vaikų priėmimas įforminamas dvišale sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio ir vaiko tėvų (globėjų) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Vaikai  išbraukiami iš sąrašų ar perkeliama priėmimo į ugdymo įstaigą data tėvams (globėjams) parašius prašymą įstaigoje.

GRUPIŲ SUDARYMAS

Grupės formuojamos mokslo metams (nuo einamų metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.)
Nuo  rugsėjo 1 dienos priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas ir Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos.
Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų :Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams;
3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.
7. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, kai rotuojami (perkeliami) kariai iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę.

Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

 • Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (globėjai) jeigu nepageidauja likti alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją per 10 darbo dienų.
 • Jei vaikas patenka į abi tėvų (globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (globėjai) per 5 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas.
 • Jei tėvų (globėjų) prašyme nurodytoje švietimo įstaigoje laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus pageidaujamoje švietimo įstaigoje laisvai vietai, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.
 • Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia darželio direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą.
 • Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į darželio grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.

 • Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas   T-326
 • Prašymas priimti vaiką į Kauno miesto savivaldybės įsteigtos biudžetinės švietimo įstaigos ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo grupes T-656