Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Spręsti, analizuojant asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo įstaigos gyvenime, ugdymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškant naujų galimybių bei problemų sprendimo būdų telkiant bendruomenę.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

  • Laura Šereikienė, pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Goda Stašauskaitė, sekretorė  logopedė;
  • Margarita Runevičienė, narė, specialioji pedagogė;
  • Skirmantė Mikelionytė, narė, psichologė;
  • Asta Parvalkevičienė, narė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
  • Silvija Ližaitienė, narė meninio ugdymo mokytoja.