Dietistas, visuomenės sveikatos specialistas

Maitinimo organizavimo specialistė Monika Lubauskaitė tel.: +370 695 25974;  el. paštas: monika.lubauskaite@kaunovsb.lt 

Maitinimo organizavimo specialistė Monika yra atsakinga už vaikų maitinimą. Atsižvelgiant į vaikų maitinimo ypatumus, rengia perspektyvinį valgiaraštį 15-ai dienų. Sudarant valgiaraštį remiamasi Lietuvos higienos norma HN 75:2016.

Maitinimo organizavimo specialistės (dietistės) darbo esmė – prižiūrėti, kad maistas būtų gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir kontroliuoti maisto produktų kokybę. Maitinimo organizavimo specialistė Monika vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigoje atlikdama pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas 2019-12-16-V-54-Dėl-dietistų-pareiginės-patvirtinimo

Maitinimo organizavimo specialistės veiklos darželyje:

 • Valgiaraščio sudarymas, koregavimas;
 • Valgiaraščių, reikalavimų rašymas;
 • Higienos normų, susijusių su maitinimusi, pasikeitimų stebėjimas;
 • Maisto bloko patalpų kontrolė: maisto paruošimo, patalpų higieninė būklė;

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Sakalauskienė tel.: +370 621 37352; el. paštas: simona.valukonyte@kaunovsb.eu

 • Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 • Teikia mokytojams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • Organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus, rengia stendinius pranešimus,  publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir darželio darbuotojams;
 • Teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimo ir sveikatos stiprinimo būdus, konsultuoja vaikus, tėvus ir pedagogus;
 • Teikia individualias konsultacijas darželio bendruomenei sveikatos klausimais;
 • Konsultuoja darželio maitinimo paslaugas teikiančius darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • Planuoja, inicijuoja užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • Analizuoja ir vertina sveikatai įtaką darančius veiksnius ir teikia pasiūlymus, kaip kurti sveikatą stiprinančią aplinką;
 • Tikrina vaikų asmens higieną;
 • Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą darželyje.