Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, svarbiausiems veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Tarybos kompetencija:

 • aptaria įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis; aprobuoja įstaigos strateginį  ir metinį veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus įstaigos  direktoriaus;
 • aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
 • teikia siūlymus įstaigos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
 • skiria atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
 • išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;
 • plėtoja  vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
 • svarsto kartu su Pedagogų taryba ir teikia pasiūlymus kokybiško ugdymo organizavimo klausimais;
 • gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į įstaigos sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
 • telkia bendruomenę įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 

Lopšelio-darželio taryba:

 • Laura Šereikienė, pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rita Burvienė, sekretorė, dokumentų specialistė;
 • Silvija Ližaitienė, meninio ugdymo (dailė) mokytoja;
 • Jolanta Dabašinskienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;
 • Lidija Krukonienė, narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;
 • Gintarė Vaišvilė, narė, tėvų atstovė;
 • Neringa Šukauskaitė, narė, tėvų atstovė.