Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • Padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;
 • Sudaryti kuo palankesnes sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus;
 • Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo saviraiškos;
 • Ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios), stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi;
 • Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas nuo 1 iki 5 (6) metų.

Veikla ikimokyklinėse grupėse organizuojama vadovaujantis Ikimokyklinio+ugdymo+gairės ir lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programa,  kuri sukurta vadovaujantis  švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais, atsižvelgiant  į įstaigos savitumą, lankančių vaikų, bendruomenės poreikius ir bendruomenės tradicijas. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Lopšelio-darželio pedagogai turi nuostatą, jog žaidimas yra vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas. Dinamiška, informatyvi, emociškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos.

Ugdymo turinys suskirstytas į penkias vaiko ugdymosi kryptis:

 • emocinis ir socialinis ugdymasis;
 • pažinimo ugdymasis;
 • kalbos ir komunikavimo ugdymasis;
 • fizinis ugdymasis;
 • meninis ugdymasis.

Penkios kryptys susideda iš 18-kos vaiko ugdymosi sričių, kurios apima kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio pasiekimus.

Mokytojos ugdymo turinį įgyvendina per visą vaiko buvimą mokykloje: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje veikloje, valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

Pasirinkti ugdymo metodai atitinka vaikų amžių ir galimybes, meninius gebėjimus, individualius poreikius ir neprieštarauja šiuolaikinės pedagogikos principams. Jie atnaujinami, papildomi, atsižvelgiant į vaikų pageidavimus, pedagogų sumanymus, tėvų rekomendacijas, metodų taikymo veiksmingumo vertinimo rezultatus, informacinę medžiagą, pedagoginę bei metodinę literatūrą.

Numatant ugdymo(si) programos metodus, siekta, kad jie atspindėtų pagrindinius įstaigos veiklos būdus: ugdytojų tarpusavio bendradarbiavimas ir patirties sklaida, bendras vertybinių nuostatų numatymas, visos bendruomenės įtraukimas į vaikų ugdymo procesą bei palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas