Laisvos darbo vietos

Jei Jus domina darbas mūsų darželyje, maloniai prašome atsiųsti CV ir motyvacinį laišką nurodant pageidaujamą poziciją el. paštu kregzdute95@gmail.com.

Kai atsiras laisva darbo vieta, mes Jus informuosime apie paskelbtą konkursą laisvai darbo vietai užimti.


Šiuo metu skelbiama atranka specialiojo pedagogo pareigoms eiti:

Pareigos: Specialusis pedagogas (0,5 et.)

Reikalavimai
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
Įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; Specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
Funkcijos
 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą darželyje.
 • Bendradarbiauti su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taikyti;
 • Konsultuoja pedagogus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymo būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti ugdymo programas.
 • Padėti specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Pildyti elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ir atsakyti už duomenų tikslingumą;
 • Užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą;
 • Taikyti savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Neturint kvalifikacinės kategorijos, taikomas koeficientas: nuo 7,44 iki 7,98. Turint kvalifikacinę kategoriją, taikomas koeficientas: nuo 7,99 iki 10,45.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Aukštojo mokslo diplomo (arba kito dokumento apie įgytą išsilavinimą) kopija.
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Sveikatos pasas, pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių pažymėjimas.
 • Pažyma iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registro.
Dokumentų priėmimo terminas
Iki 2022-09-30 d.