Mokesčiai už darželį

Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 15 d. priėmė keletą nutarimų, turinčių įtakos vaiko išlaikymo mokesčiui darželyje:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą.
4. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:
4.1. atlyginimas už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis;
4.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Šio atlyginimo dydis yra nustatomas 1,00 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
5.1. Tais atvejais, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir kitus teisės aktus, pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu.
5.2. kai vaikas yra atvykęs iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių pajėgų Ukrainoje vykdomų karinių veiksmų ir laikinai gyvena Savivaldybės teritorijoje, iki vaikui bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje asmeniui suteikimo dienos.
6. Aprašo 4 punkte nurodytas mokestis nemokamas, kai vaikui teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.
Savivaldybės biudžeto lėšomis nustatomos šios lengvatos:
8.1. jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (kitas tėvas miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaiko gyvenamoji vieta teismo procesiniu dokumentu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų);
8.2. tėvai (įtėviai, globėjai) augina ir (ar) globoja tris (rūpinasi trimis) ar daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų;
8.3. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;
8.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;
8.5. vaikui, už kurio išlaikymą mokamas mokestis, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai;
8.6. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);
9. Vienu metu gali būti taikoma tik viena iš Aprašo 8 punkte nurodytų lengvatų. Ją tėvai (įtėviai, globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme, ir, jei reikia, pateikti dokumentus, reikalingus lengvatai taikyti.
10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) mokesčio, nurodyto Aprašo 3 ir 4 punktuose, nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:
10.1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;
10.2. tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;
10.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus argumentuotą prašymą;
10.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;
10.5. tėvų (įtėvių, globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus argumentuotą prašymą;
10.6. jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus argumentuotą prašymą;
10.7. dėl ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar +30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai;
10.8. kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos;
10.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) – ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus argumentuotą prašymą.
11. Tėvai (įtėviai, globėjai), vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, mokesčio nemoka Aprašo 10.2, 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodytais atvejais, jeigu pateikia savo tai patvirtinančius dokumentus.
14. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.
15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš mokyklos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą tokį sprendimą priimti raštu įspėjo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
16. Atlyginimo skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.
 • Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.
 • Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.
 • Jei tėvų (įtėvių, globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.


KĄ REIKIA ŽINOTI APIE NAUJĄ MOKĖJIMO TVARKĄ UŽ DARŽELĮ KAUNE  nauja redakcija 

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

MAITINIMO KAINOS

Lopšelio grupės vaikams -3,40 Eur
 • pusryčiai – 0,65 Eur;
 • pietūs – 1,10 Eur;
 • vakarienė – 0,65 Eur;
 • ugdymo reikmėms, už kiekvieną lankytą dieną – 1,00 Eur.

 

Darželio grupių vaikams – 3,70 Eur;

 • pusryčiai – 0,70 Eur;
 • pietūs – 1,30 Eur;
 • vakarienė – 0,70 Eur;
 • ugdymo reikmėms, už kiekvieną lankytą dieną – 1,00 Eur.

 

Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikams – 1,40 Eur;

 • pusryčiai – 0,70 Eur;
 • pietūs –
 • vakarienė – 0,70 Eur.