Mokesčiai už darželį

Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. spalio 15 d. priėmė keletą nutarimų, turinčių įtakos vaiko išlaikymo mokesčiui darželyje. Visi nutarimai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

4. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra atlyginimas už maitinimą.
5. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:
5.1. atlyginimas už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis;
5.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Šio atlyginimo dydis yra nustatomas 9,20 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
6.Tais atvejais, kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) deklaruotagyvenamoji vieta Kauno mieste, jie atleidžiami nuo 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyto atlyginimo mokėjimo, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir kitus teisės aktus, pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu.
Savivaldybės biudžeto lėšomis nustatomos šios lengvatos:
8.1. kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 8,62 Eur lengvata;
8.2. kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 4,31 Eur lengvata;
8.3. nuo Aprašo 4 punkte ir 5.1 papunktyje nurodyto atlyginimo dydžio taikoma 50 procentų lengvata, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto dydžio – 8,91 Eur lengvata, kai:
8.3.1. vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
8.3.2. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
Kitos lengvatos pateiktos pilname dokumente, tik atkreipiamas dėmesys į abiejų tėvų deklaruojamą vietą.
10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos šiais atvejais:
10.1. dėl ligos-pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą.
14. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.
15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš mokyklos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą tokį sprendimą priimti raštu įspėjo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).
16. Atlyginimo skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Jei vaikas per vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių neatvyksta į švietimo įstaigos grupę, jis išbraukiamas iš tos grupės vaikų sąrašo, jo vieta neišsaugoma.
10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.
11. Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.
12. Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.
13. Jei tėvų (įtėvių, globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.


KĄ REIKIA ŽINOTI APIE NAUJĄ MOKĖJIMO TVARKĄ UŽ DARŽELĮ KAUNE nauja-mokėjimo-tvarka 

SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE

MAITINIMO KAINOS

Lopšelio grupės vaikams – 2,39 Eur

 • pusryčiai – 0,48 Eur;
 • pietūs – 0,85 Eur;
 • vakarienė – 0,48 Eur;
 • ugdymo reikmėms, už kiekvieną lankytą dieną – 0,58 Eur.

Darželio grupių vaikams – 2,60 Eur;

 • pusryčiai – 0,52 Eur;
 • pietūs – 0,98 Eur;
 • vakarienė – 0,52 Eur;
 • ugdymo reikmėms, už kiekvieną lankytą dieną – 0,58 Eur.

Priešmokyklinio amžiaus grupės vaikams – 2,02 Eur;

 • pusryčiai – 0,52 Eur;
 • pietūs – 0,98 Eur;
 • vakarienė – 0,52 Eur.