VAIKO PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslas – padėti vaikui nuosekliai ugdytis ir bręsti kaip asmenybei, nustatant esamus ugdytinių gebėjimus ir numatant tolimesnio ugdymo(si) gaires bei mokyklos veiklos sėkmę.

Vaikų ugdymosi pasiekimai – ugdymo procese įgyti vaikų gebėjimai, žinios ir supratimas, nuostatos, apie kuriuos sprendžiame iš vaikų veiklos ir jos rezultatų. Visi vaikai yra skirtingi, turi skirtingą ugdymosi patirtį, skirtingą mokymosi stilių, tempą, todėl jų pasiekimai įvairiose ugdymosi srityse nevienodi. Vaiko pažanga priklauso ne tik nuo jo individualių galių, bet ir nuo ugdytojų profesionalumo. Pažanga yra sparti, kai ikimokyklinio ugdymo mokytojos gerai atpažįsta vaiko pasiekimus, teisingai nustatydamas esamą ir planuojamą pasiekti žingsnį, tikslingai skatina spontanišką vaiko aktyvumą, inicijuoja ugdymąsi skatinančią veiklą, teikia vaikui paramą, bendradarbiauja su šeima.

Vertinimo procese dalyvauja pedagogai, specialistai, vaikai, tėvai (globėjai).

Vaiko daromos pažangos metodai ir būdai – stebėjimas, pokalbis, diskusija, vaiko pasakojimas,  darbelių ir veiklos analizė, garso, vaizdo įrašai ir kt.

Visa pasiekimų vertinimo medžiaga kaupiama „Vaiko pasiekimų aplanke“. Jame yra kaupiami: vaikų dailės darbeliai su pedagogų komentarais, sukurtos knygelės, vaikų kalba (samprotavimai, žodinė kūryba ir kt.), įvairios vaiko veiklos stebėjimo užrašai, laimėti diplomai, anketos tėvams, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą. Vaikui pereinant į priešmokyklinę grupę, informacija perduodama šios grupės pedagogams, kurie tęsia vertinimą vadovaudamiesi priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Vaiko daroma pažangos vertinamo dažnumas – vertinimas vykdomas nuolat. Kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. Tėvai apie mokytojų pastebėtus ką tik įgytus vaikų pasiekimus informuojami nuolat, individualių susitikimų, pokalbių metu. Metų pabaigoje tėvai informuojami apie tai, ar vaikas pasiekė mokslo metams numatytų ugdymosi rezultatų. Tėvams pateikiama informacija apie vaiko stipriąsias puses, ugdymosi poreikius ir tolesnio ugdymo gaires. Tėvai supažindinami tik su jų vaiko pasiekimais, nelyginant su kitų vaikų pasiekimais. Vaiko darbai, elgsena, išgyvenimai aptariami su pačiu vaiku individualiai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne “Mūsų Darželis”. Mokslo metų pabaigoje sudaroma bendra grupės vaikų pasiekimų ir pažangos įvertinimo suvestinė. Išvados pateikiamos Mokytojų tarybos pasitarime, nurodant grupės vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos būklę, išryškėjusius pasiekimus ir tobulintinas sritis.