Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

JELENA PRANEVIČIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:
Duomenys apie išsilavinimą:  aukštasis, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas (VU).
Tel.: (8-37) 312450