Grupės

Kauno lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ veikia 7 grupės:
• 2 – ankstyvojo ugdymo,
• 4 – ikimokyklinio ugdymo,
• 1 – priešmokyklinio ugdymo.
Ikimokyklinio amžiaus “Kiškučių”
 

savaitinė mišri grupė, kurią lanko 3- 7 m. vaikai. Vaikai ugdomi pagal lopšelio- darželio „Kregždutė“ parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Visuminis vaikų ugdymas organizuojamas nedidelėmis grupelėmis, visa grupe, individualiai, nes vaikai yra skirtingo amžiaus. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba. Ugdytinius supažindiname su liaudies tradicijomis, dalyvaujame lopšelio- darželio tradiciniuose renginiuose, skatiname vaikų gebėjimus gyventi drauge, domėtis sveikata, supančia aplinka, bendrauti tarpusavyje, kurti. Bendradarbiaudami su šeima atsižvelgiame į jos poreikius, kultūrą.

Grupėje dirba mokytojos: Aldona Bučienė, Danutė Bagdonienė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja Lolita Sabulienė.

Ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupėje

su vaikais „Ryto rato“ metu aptariam savaitės, dienos veikla, kalbamės, diskutuojame. Veikla organizuojama žaidimų pagalba nedidelėmis grupelėmis, visa grupe. Grupės aplinka skatina vaikų kūrybingumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, plėtoja socialinę, pažinimo patirtį. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba. Grupėje vaikai augina ir prižiūri žuvytes, pratinasi rūpintis šalia esančiu, domisi supančia plinka, lavina pastabumą, dėmesį, atsakomybę.

Grupėje dirba mokytojos: Asta Parvalkevičienė, Gabrielė Grajauskaitė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja  Irena Navickienė.

Ankstyvojo amžiaus „Meškučių“ grupėje

vaikai ugdomi pagal parengtą lopšelio- darželio programą, pritaikant kitų metodikų elementus. Svarbiausia šioje grupėje- sėkminga vaiko adaptacija, geras mikroklimatas, glaudus bendradarbiavimas su šeima. Grupės aplinka funkcionali, pritaikyta individualiems vaiko poreikiams, skatinanti vaiko kalbos lavėjimą, pažinimą, patirties kaupimą, fizinį aktyvumą. Daug dėmesio skiriame individualiam bendravimui su vaiku, teigiamų emocijų palaikymui, socialiniam vystymuisi.

Grupėje dirba mokytojos: Onutė Kraujalienė, Aistė Ragelytė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja Dalė Vansevičienė.

 

Ikimokyklinio amžiaus „Saulutės“ grupėje

grupėje veikla organizuojama vadovaujantis parengta lopšelio- darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programa. „Ryto rato“ metu aptariame dienos tikslus, veiklą. Vikrūs, aktyvūs ir energingi vaikai mėgsta judrią veiklą. Nuo mažens stengiamės ugdyti atsargumo, saugumo supratimą, pratiname saugoti ne tik save, bet ir šalia esantį. didelį dėmesį skiriame sveikatos, socialinės, komunikavimo, pažinimo, meninės kompetencijos plėtojimui. Pats svarbiausias dalykas- mylėti vaikus, nes mūsų meilė padeda jiems augti.

Grupėje dirba mokytojos: Ramutė Saganavičienė, Monika Marcinkevičiūtė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja  Ramunė Naujokaitienė.

 

Ankstyvojo amžiaus „Gėlyčių“ grupėje

 vaikai ugdomi pagal lopšelio- darželio programą, pritaikant kitų metodikų idėjas. Daug dėmesio skiriame vaikų individualiems poreikiams, vaiko adaptacijai, savarankiškumo ugdymui, sveikatos stiprinimui. Spalvinga, jauki aplinka lavina vaiko pažintinius gebėjimus, kviečia žaisti, tyrinėti, kaupti patirtį. Vaikai mėgsta klausytis muzikinių kūrinėlių įrašų, kurių parūpina tėveliai. Laisva erdvė grupėje skatina vaiko aktyvumą, lavina koordinaciją, pusiausvyrą.

Grupėje dirba mokytojos: Rita Revuckienė, Gertrūda Gečaitė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja Dalia Šilanskienė.

Ikimokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje

vaikai ugdomi vadovaujantis lopšelio-darželio parengta programa, taikomi tradiciniai ugdymo metodai. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba. Visiems grupėje gera žaisti, judėti, pažinti, eksperimentuoti, tyrinėti, išreikšti individualius kūrybinius gebėjimus, puoselėti savo krašto kultūrą.

Grupėje dirba mokytojos: Irma Stuknienė, Monika Marcinkevičiūtė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja  Lidija Krukonienė.

 

Priešmokyklinėje “Viščiukų” grupėje

   

vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba.

Grupėje dirba mokytojos (PU): Dalia Puidokienė, Aldona Zuikytė.
Ikimokyklino ugdymo mokytojos padėjėja  Aušra Norvilaitė.