Veiklos sritys

Vizija


  Lopšelis- darželis „Kregždutė“- atvira kaitai, nuolat tobulėjanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti išsaugoti tautinį identiškumą, plėtojanti vaiko kompetencijas, padedanti įgyti vertybines, dorines nuostatas, siejant jas su tautos papročiais ir tradicijomis, didinanti edukacinę šeimos kultūrą.

Misija


Teikti dienine ir savaitine darbo forma ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 1- 6 (7) metų amžiaus vaikams.

Tenkinti vaikų prigimtinius poreikius, ugdant kūrybišką ir laisvą asmenybę, puoselėjant dorines vertybes ir tautos tradicijas.

Padėti ugdytiniams pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Prioritetai


Prioritetinės veiklos kryptys:

  • Vaiko sveikatos saugojimas ir stiprinimas.
  • Liaudies tradicijų supratimas ir puoselėjimas.
  • Bendradarbiavimas su šeima.

Ugdymo uždaviniai (iš pakoreguotos Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programos. Pritarta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20029 m. liepos 17 d. įsk. Nr. A- 3090. Patvirtinta Kauno lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2009 m. 08 28 įsk. Nr V-32):
♦ Sudaryti sąlygas ugdytinių sėkmingai socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningai sklaidai.
♦ atskleisti ir plėtoti kūrybines ugdytinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį įstaigos, mikrorajono bendruomenės gyvenimą;
♦ Padėti vaikams suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, įgyvendinti darnaus vystymosi nuostatas, ugdyti dorines ir kultūrines vertybes.
♦ Palaikyti ugdytinių norą bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais, kitais vaikais, suaugusiais, lavinti sakytinę vaiko kalbą, sudominti rašytine kalba.
♦ Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais.
♦ Užtikrinti visų amžiaus tarpsnių vaikų tęstinį ugdymą(si), padedant subręsti mokyklai.
♦ ugdyti vaikų gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;
♦ ugdyti   vaikų pasitikėjimą savo jėgomis,   iniciatyvumą,   savarankiškumą   nusiteikimą  imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.
♦ Sudaryti sąlygas meno priemonėmis (vaidinant, šokant, muzikuojant, kuriant dailės darbelius) išgyventi kūrybinį džiaugsmą, dalyvauti meninėje veikloje išreiškiant save.
♦ pratinti vaikus gyventi sveikai, aktyviai, saugiai judėti ir veikti.
♦ Kurti estetišką, saugią, funkcionalią grupės aplinką, parenkant vaikų gyvenimo ritmą atitinkančią erdvę, grupės pedagogui kompetentingai bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais.